Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAkta-Akta

​Masa ini, Jabatan Muzium-Muzium dipertanggungjawabkan kepada dua akta iaitu :
The Museums Department are currently responsible for two Acts

  • Akta Barang-Barang Purbakala dan Harta Terpendam (21 Januari 1967, edisi semakan 1984, 1991 dan 2002)
  • Antiquities and Treasure Trove Act (1967, revised 1984, 1991 and 2002)

Akta ini diperuntukkan untuk melindungi dan memelihara monumen-monumen lama dan bersejarah, tapak-tapak arkeologi, tinggalan-tinggalan dan barang-barang lama daripada  dirosakkan, digali, dimiliki secara tidak sah, dibawa ke luar negeri tanpa kebenaran daripada Pengarah Jabatan Muzium-Muzium.

The Antiquities and Treasure Trove Act is an act to provide for the control and preservation of ancient and historical monuments, archaeological sites and remains and antiquities; to regulate the law relating to treasure trove; and for matters connected therewith.Senarai monumen-monumen dan tapak-tapak yang telah diisytiharkan sebagai Monumen Purba dan Tapak Bersejarah
List of monuments and sites gazetted as Ancient Monument and Historical Sites

BAHAGIAN BERTINDAK : ARKEOLOGI DAN MONUMEN

  • Akta Arkib Negara Brunei (2 Januari 1975, pindaan 1984) 
  • National Archives Act (1975 revised 1984)
Akta ini adalah asas kepada penubuhan dan pengurusan arkib pada tahun 1977 yang mempersyaratkan peraturan-peraturan dalam mengawal penyimpanan dan pemeliharaan arkib kerajaan dan rekod-rekod awam Negara Brunei Darussalam dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. 

Akta ini mensyaratkan agar rekod-rekod awam yang telah berusia 25 tahun  dipindahkan ke Arkib Negara Brunei untuk tujuan pemeliharaan. Akta ini juga melarang sama sekali pemusnahan rekod-rekod awam tanpa kebenaran yang diperolehi daripada Pengarah Jabatan Muzium-Muzium Brunei.

Disamping itu, ANBD juga berperanan dalam menguatkuasakan Peraturan Kewangan 1983, dibawah perenggan 240 iaitu dalam pelupusan dan kebenaran pemusnahan rekod-rekod perjawatan, kewangan dan buku kira-kira.

An Act to provide for the custody and preservation of public archives and public records of Brunei and for matters incidental thereto
BAHAGIAN BERTINDAK : ARKIB NEGARA BRUNEI DARUSSALAM